Mall för överlåtelse av travhäst mellan näringsidkare

(version 210702)

 

Den kursiverade texten i detta dokument är anvisningar som ska raderas innan avtalet skrivs ut och signeras. Vissa rubriker är angivna inom parentes för att indikera att de inte alltid är nödvändiga. Även dessa parenteser ska raderas i den slutliga versionen av avtalet.

Denna avtalsversion är specialanpassad för att vara en enkel och smidig mall vid överlåtelse av en travhäst mellan två näringsidkare. Om detta inte stämmer in på er situation, eller om ni tycker att något saknas i avtalet, vänligen se den mer generella mallen för ridhästar mm och anpassa den till den aktuella affären.

PARTER

Säljare

____________________________________________________, nedan kallad ”Säljaren”.
Namn, org.nummer, adress och e-post

Köpare

____________________________________________________, nedan kallad ”Köparen”.
Namn, org.nummer, adress och e-post

Säljaren och Köparen kallas nedan gemensamt för ”Parterna” och individuellt för ”Part”.

Här ska parterna anges. Ange även adress, e-post och telefonnummer. Det är viktigt att kontrollera att det verkligen är ägaren till hästen som skriver på avtalet som säljare. Ägaren till hästen bör kunna visa upp någon form av registreringshandlingar och/eller ett avtal eller kvitto som visar att säljaren köpt hästen. Passet ska däremot finnas där hästen finns och är alltså inte ett ägarbevis. Det är också viktigt att kontrollera att ingen av parterna är att betrakta som konsument eftersom avtalet då kommer vara ogiltigt på flera punkter.

KÖPEOBJEKT

Hästen _______________________________________ nedan kallad ”Hästen”.

Här anges det fullständiga namnet och gärna någon form av ID-nummer på hästen. ID-numret och namnet bör jämföras med vad som är angivet i hästens pass (som alltid ska följa med hästen) och ID-numret ska även kontrolleras vid eventuell besiktning. Om Hästen som säljs är ett sto som är konstaterat dräktig, eller det finns någon risk att stoet är dräktigt bör det klargöras i avtalet vad som ska ske med fölet så att det inte uppstår några oklarheter i efterhand.

1. Överlåtelse

Säljaren överlåter och försäljer härmed till Köparen Hästen på i detta avtal angivna villkor.

1.1. Pris och betalning

Hästen överlåts för ett överenskommet pris om ______ kronor, varav ______ kronor avser moms.

Köpeskillingen erlägges kontant denna dag genom insättning på ______________________.

Avtalet utgår ifrån att betalningen görs i samband med att hästen hämtas och avtalet skrivs under. Om man kommer överens om en annan lösning får detta anges istället. Här är det viktigt för köparen att inte betala innan hen får hästen och för säljaren att inte lämna ifrån sig hästen innan full betalning mottagits.

1.2. Tillträde och riskens övergång

☐ Alternativ A – Hästen hämtas av eller levereras till köparen

Äganderätten till Hästen och risken för att Hästen skadas eller försämras övergår till Köparen;

  • vid Köparens avhämtning av Hästen: I och med att transportfordonets lastlucka har stängts och låsts hos Säljaren eller på den veterinärklinik där besiktning ägt rum, eller
  • vid Säljarens leverans av Hästen: När Hästens sista hov lämnat transportfordonet hos Köparen.

Den dag då Hästen hämtas eller lämnas kallas i detta avtal för ”Tillträdesdagen”.

Säljaren åtar sig att skicka blanketterna Anmälan om ägarskifte till Svensk Travsport så snart Säljaren mottagit dem efter Tillträdesdagen under förutsättning att hela köpeskillingen har erlagts.

☐ Alternativ B – Hästen står hos annan

Äganderätten till Hästen övergår till Köparen när Köparen har;

  • undertecknat detta avtal och Svensk Travsports blankett ”Anmälan om ägarskifte”, samt
  • erlagt hela köpeskillingen enligt avsnitt 1.1.

Avtalet och blanketten skickas därefter till Säljaren på adressen ovan. Risken för att Hästen skadas eller försämras övergår på Köparen i och med att äganderätten övergår. Den dag då äganderätten övergår kallas i detta avtal för ”Tillträdesdagen”.

Köparen äger rätt att hämta Hästen direkt efter avtalets undertecknande vid en tidpunkt som Köparen överenskommer med det stall där Hästen står uppstallad. Köparen ska tillse att Hästens pass överlämnas vid hämtningen.

Säljaren åtar sig att skicka blanketterna Anmälan om ägarskifte till Svensk Travsport så snart Säljaren mottagit dem efter Tillträdesdagen.

Här anges det när äganderätten och ”risken” övergår. Det enklaste är att avtalet undertecknas, betalning erläggs, hästen hämtas och äganderätten övergår samtidigt, och detta ska helst ske direkt efter genomförd besiktning, annars måste man noga tänka igenom och ange vad som ska gälla istället. Ovan finns två alternativ men individuella anpassningar kan behöva göras. Om köparen ska ha hästen på prov eller på öppet köp så bör det även anges i detalj vad som ska gälla under den tiden och vad som ska gälla tex om hästen eller eventuell utrustning skadas under denna period. Det är rimligt att en ny besiktning görs i samband med att hästen återlämnas och att säljaren kompenseras för eventuella skador, eller att köparen endast får returnera hästen om den är i väsentligen samma skick som vid tidpunkten för köpet.

2. Fördelning av kostnader och intäkter

Samtliga kostnader hänförliga till Hästen till och med dagen innan Tillträdesdagen ska bäras av Säljaren.

☐ Säljaren har informerat Köparen om att det på Tillträdesdagen finns skulder hänförliga till Hästen. Säljaren åtar sig att senast den __________________________ lösa samtliga dessa skulder och att ersätta Köparen för eventuella krav som kan komma att framställas mot Köparen i anledning av dessa skulder.

Rutan ovan ska endast kryssas i om det finns skulder hänförliga till hästen.

Från och med Tillträdesdagen övertar Köparen allt ansvar för Hästen och de kostnader som är hänförliga till Hästen, innefattande men ej begränsat till kostnader för uppstallning, foder, försäkring, veterinärvård, hovslagare, träning och tävling. Säljaren äger rätt att vidarefakturera sådana kostnader för Hästen som är hänförliga till tiden från med Tillträdesdagen till Köparen.

Eventuella vinstpengar hänförliga till tiden till och med dagen innan Tillträdesdagen tillfaller Säljaren och eventuella prispengar hänförliga till tiden från och med Tillträdesdagen tillfaller Köparen.

(☐ Fölavgifter)
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________.

Vid köp av föl eller dräktigt sto bör det anges här om avgifterna till hingsthållaren och Svensk Travsport har betalats eller inte, samt om de ska betalas av köparen eller säljaren och vem som ska ansöka om registrering av fölen. Om det är köparen som ska ansöka bör det också anges att säljaren åtar sig att medverka till att uppfödarskapet för fölet överlåtes på Köparen.

3. Säljarens upplysningar

Säljaren lämnar följande upplysningar om Hästen:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________.

Se även bilaga: _____________.

Här kan säljaren lämna upplysningar om hästen. Det kan röra allt ifrån skadehistorik och tidigare behandlingar till saker som hästen är rädd för eller sådant som kan vara problematiskt i hanteringen såsom att den kan vara svår att lasta lastbil/transport, att den är allergisk mot något, känslig vid sedering, inte gillar spolspiltor eller att bli klippt, har svårt att stå till när den spänns för, att den brukar bli känslig i samband med fällning osv. Alla upplysningar som säljaren kan komma på är till nytta för köparen, men köparen ska vara medveten om att sådant som säljaren upplyst om kan köparen aldrig hävda är ett fel i efterhand. Om det behövs extra plats för upplysningar kan dessa lämnas i en bilaga som man hänvisar till.

4. Säljarens garantier

Säljaren garanterar att Säljaren är ensam och oinskränkt ägare till Hästen.

Säljaren garanterar även;

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________.

I övrigt lämnar Säljaren inga garantier av vilket slag det vara må däri innefattande Hästens skick.

Här finns det en möjlighet för säljaren att lämna garantier som rör hästen. Det kan gälla alltifrån att hästen inte har något visst fel till att den presterat på en viss nivå eller att den inte är dräktig. För köparen kan det vara värt att fundera igenom om man kräver några garantier från säljaren medan säljaren ska vara väldigt försiktig med att garantera något som man inte vet helt säkert. Säljaren blir ersättningsskyldig för eventuella avvikelser från vad som garanterats. Att säljaren lämnar en garanti kan dock vara ett sätt att exempelvis komma runt en situation där säljaren inte vill att köparen ska göra en viss undersökning i samband med besiktningen och köparen då vill ha en annan säkerhet från säljaren. Garantier kan även vara ett sätt att hantera en situation där det inte finns möjlighet att inhämta uppgifter om hästens försäkring innan köpet genomförs och säljaren kan då i stället garantera att hästen är försäkrad på visst sätt.

5. Hästens användningssätt

Säljaren har använt Hästen på följande sätt;

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________.

Detta utgör ingen garanti eller utfästelse att Köparen kan nyttja Hästen på samma sätt eller i samma omfattning som Säljaren har gjort.

Hästen köps för att främst användas på följande sätt;

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________.

Här kan parterna med fördel ange vad hästen tidigare har använts till och vad köparen har för planer för hästen. Säljaren kan inte garantera att hästen ska prestera på samma nivå som tidigare, men det som anges här kan ändå vara till hjälp om man i efterhand behöver bedöma om det är fel på hästen eller inte. Om exempelvis köparen köper hästen i syfte att använda den i avel så behöver det ju inte vara fel på den om den inte kan användas som travhäst.

6. Hästens skick

Köparen har själv noga undersökt Hästen och har beretts möjlighet att låta veterinärbesiktiga Hästen i samband med köpet. Eventuellt besiktningsprotokoll ska biläggas detta avtal.

☐ 6.1 a) Fullständig friskrivning

Hästen överlåts i befintligt skick med total friskrivning för alla synliga och dolda fel. Köparen godtar således Hästens skick och avstår med bindande verkan från alla anspråk mot Säljaren på grund av fel eller brister i Hästen av vilket slag det vara må. Köpeskillingen har fastställts med hänsyn härtill. Köparen har således ej rätt att göra gällande några som helst fel och brister i Hästen.

För det fall överenskommelsen i avsnitt 6.1 a) skulle anses ogiltig eller oskälig vid en rättslig prövning – och oaktat om skälet till ogiltigheten eller oskäligheten är att konsumentköplagens bestämmelser ska tillämpas, eller att avtalet eller klausulen bedömts ogiltig eller oskälig på annan grund – ska istället avsnitt 6.1 b) gälla angående Hästens skick.

☐ 6.1 b) Friskrivning endast från fel som borde upptäckts

Hästen överlåts i befintligt skick utifrån vad en omsorgsfull Köpare har anledning att förvänta sig med hänsyn till Hästens ålder och bruk, pris, kända veterinärintyg samt de upplysningar och garantier Säljaren lämnat. Om Köparen har avstått från att göra egen veterinärbesiktning på klinik före köpet, äger Köparen ej rätt att göra gällande sådana fel och brister som borde ha upptäckts vid en normal och omsorgsfull veterinärbesiktning på klinik.

Alternativ 6.1 a) är ett exempel på hur man kan skriva klausulen på ett sätt som är förmånligt för säljaren, medan alternativ 6.1 b) är mer köparvänlig. Vilket alternativ som väljs är en förhandlingsfråga och kan också återspeglas i priset för hästen. Om en häst säljs billigt eller till ett förmånligt pris är det kanske inte rimligt att välja 6.1 b), medan alternativ 6.1 a) kan slå väldigt hårt mot köparen om det är en häst i högre prisklass som visar sig ha ett dolt fel. Observera att ni endast ska kryssa i ett alternativ. Välj 6.1 b) om den ska gälla, eller 6.1 a) om den ska gälla i första hand.

7. (Reklamation)

Reklamerar Köparen inte inom sex månader från Tillträdesdagen, förlorar Köparen, om inte annat följer av garanti eller liknande utfästelse, rätten att åberopa felet. Fel som upptäcks efter denna reklamationsfrist anses således ej utgöra fel som åvilar Hästen per Tillträdesdagen och får ej åberopas av Köparen.

Den här klausulen finns med i vissa avtal men inte andra och det är i slutänden en ren förhandlingsfråga. Syftet med den här klausulen är att begränsa säljarens ansvar enligt köplagen för dolda fel som upptäcks senare än sex månader efter köpet. Om köparen går med på en reklamationsfrist så bör det återspeglas i priset.

8. Försäkring

Det åligger Köparen att inför överlåtelsen undersöka hur Hästen är försäkrad samt överta försäkringen per Tillträdesdagen. Säljaren åtar sig att medverka till detta. Köparen förbinder sig vidare att inte säga upp eller sänka försäkringsbeloppen i Hästens försäkring under de sex första månaderna efter Tillträdesdagen.

Den här klausulen är viktig, men finns inte alltid med i köpavtal rörande hästar. Om man vill undvika en tvist i framtiden så bör Säljaren ge Köparen rätt att få ut all information om hur hästen är försäkrad, inklusive eventuell skadehistorik och reservationer, innan köpet. Köparen bör även ta reda på hur länge hästen varit försäkrad på det sättet eftersom det kan ha stor betydelse för möjligheten att få försäkringsersättning för skador som kan anses ha sitt ursprung i tiden innan försäkringen tecknades eller försäkringsbeloppet höjdes. Köparen bör även förbinda sig att inte säga upp eller sänka försäkringen, i vart fall inte under de första sex månaderna efter köpet, eftersom det under denna period är störst risk att något väsentligt fel visar sig som gör att köparen vill häva köpet. Om försäkringen har sagts upp eller sänkts och köpet sedan hävts står säljaren kvar med en annan försäkring på hästen än vad hen hade innan köpet.   

9. (Meddelanden)

Meddelanden skall skickas med bud, rekommenderat brev eller e-post till i avtalet eller av part senare meddelad adress.

Meddelandet skall anses ha kommit mottagaren tillhanda

  1. om avlämnat med bud: vid överlämnandet,
  2. om avsänt med rekommenderat brev: 3 bankdagar efter avlämnande för postbefordran.
  3. om avsänt med e-post: vid den tidpunkt då mottagaren bekräftat mottagandet.

Adressändring skall meddelas part på det sätt som föreskrivs i denna bestämmelse.

Den här klausulen är väldigt praktisk om man väl skulle hamna i en tvist eftersom den reglerar hur parterna ska kommunicera med varandra. Om man inte har med denna klausul så finns det risk att mottagaren av tex en reklamation påstår att hen aldrig har fått någon reklamation och det kan sluta med att man måste anlita en delgivningsman för att känna sig riktigt säker på att reklamationen har kommit fram i rätt tid. En nackdel med att ta med klausulen är å andra sidan att parterna blir lite begränsade i hur de kan kommunicera och att det kan uppstå tvist om ifall ett meddelande som skickats tex via sms eller sociala medier är ett giltigt meddelande enligt avtalet. Det är en smaksak och lite beroende på situationen om man bör ta med detta eller inte. Med en utländsk motpart skulle jag absolut vilja föreslå att den tas med. Om den tas med får man dock inte glömma att meddela adressändring (även e-post) till motparten så länge det kan vara aktuellt (dvs minst tre år eller så länge eventuella garantier sträcker sig om det är ett konsumentköp).

10. (Övrigt)

Här kan man vid behov ta upp övriga frågor som inte passar in någon annanstans i avtalet. Det går även bra att hänvisa till bilagor. Glöm bara inte att signera även bilagorna så att det framgår att de är en del av avtalet.

11. Fullständigt avtal, samt ändringar och tillägg

Detta avtal reglerar samtliga frågor rörande överlåtelsen av Hästen till Köparen och ersätter alla tidigare muntliga och skriftliga överenskommelser. Eventuella upplysningar som Säljaren lämnat rörande Hästen inför köpet ska dock vara bindande för Säljaren. Ändringar och tillägg till detta avtal ska avfattas skriftligen och undertecknas av båda parter för att vara gällande.

Denna klausul är viktig eftersom den släcker ut alla tidigare diskussioner som varit exempelvis muntligen eller per sms eller mail gällande hästen. När avtalet väl har skrivits under kan alltså inte den ena parten hävda att det finns någon annan överenskommelse vid sidan av det här avtalet. Ett viktigt undantag är dock att säljaren ändå är bunden av de upplysningar som säljaren lämnat rörande hästen exempelvis i en annons eller när köparen besökt hästen/säljaren.

12. Tvister

Tvister i anledning av detta avtal skall avgöras av allmän domstol. Svensk lag skall tillämpas på avtalet.

Den här klausulen är ofta den man lägger minst vikt vid när man ingår ett avtal, men den är ändå viktig. Utgångspunkten om inget har avtalats är att en tvist ska avgöras vid allmän domstol och att stämningsansökan ska ges in till den domstol där svaranden (alltså den som inte stämmer) har sin hemvist. Om parterna bor långt ifrån varandra kan det vara värt att fundera på om man inte ska mötas på mitten istället, eller exempelvis i Stockholm där det även finns många advokater att välja på. Det går också att avtala om att tvisten ska avgöras av tingsrätt som första och enda instans, eller att detta ska gälla om tvisten gäller upp till ett visst angivet belopp. Det är också möjligt att avtala om skiljeförfarande som är ett privat och sekretessbelagt tvistlösningsforum (mer information om skiljeförfarande vid Stockholms handelskammare kan läsas här; www.chamber.se) eller något helt annat sätt som tvisten ska lösas på. Om ena parten befinner sig utomlands är det också mycket lämpligt att fundera över vilket lands lag som ska gälla. Allt som skrivits i detta avtal utgår från att det är svensk rätt som ska tillämpas.

___________________________________

Detta avtal har upprättats i två original varav parterna erhållit varsitt.

Ovanstående är en standardskrivning som oftast används för att avsluta ett avtal. Tanken är god att parterna möts och skriver under avtalet i två exemplar och tar med sig varsitt hem. I praktiken går det dock inte alltid till på det sättet, och ibland kan det vara bra att istället skriva hur avtalet faktiskt ingås. Här nedan följer ett exempel på hur jag ibland skriver i avtal som jag upprättar;

Detta avtal har upprättats genom att Säljaren undertecknat avtalet och skickat en inskannad kopia till Köparen som skrivit ut och undertecknat den inskannade kopian samt skickat denna till Säljaren. Parterna har för avsikt att utväxla originalexemplar av avtalet men detta är inte en förutsättning för avtalets giltighet.”

_______________________________
Ort, datum                                                                                 

För Säljaren                                                         

________________________________
[Namn]                

_______________________________
Ort, datum                                                                                                             

För Köparen                                                      

________________________________
[Namn]                                                                   


Här signerar parterna eller deras ställföreträdare eller ombud avtalet. Det är viktigt att kontrollera att den som skriver under avtalet är behörig att företräda den som är part i avtalet. Eventuell förmedlare bör också läggas till här, eller skriva under avtalet för säljarens räkning och med en notering om att det är förmedlaren som undertecknat, tex ”[Namn] (förmedlare)”.

Efter förlaga från Hästadvokaten
(www.hästadvokaten.se)

%d bloggare gillar detta: