Generell mall för överlåtelse av häst

(version 220502)

Den kursiverade texten i detta dokument är anvisningar som ska raderas innan avtalet skrivs ut och signeras. Vissa rubriker är angivna inom parentes eftersom de inte alltid är nödvändiga. Även dessa parenteser ska raderas i den slutliga versionen av avtalet.

Denna version av avtalet är tänkt att användas till alla typer av hästar och vid köp både enligt köplagen och konsumentköplagen. Avtalet kräver dock viss anpassning till den specifika situationen inför varje köp.

PARTER

Säljare

____________________________________________________, nedan kallad ”Säljaren”.
Namn, org.nummer/pers.nummer, adress och e-post

Köpare

____________________________________________________, nedan kallad ”Köparen”.
Namn, org.nummer/pers.nummer, adress och e-post

Säljaren och Köparen kallas nedan gemensamt för ”Parterna” och individuellt för ”Part”.

Här ska parterna anges. Ange även adress, e-post och telefonnummer. Det är viktigt att kontrollera att det verkligen är ägaren till hästen som skriver på avtalet som säljare. Ägaren till hästen bör kunna visa upp någon form av registreringshandlingar och/eller ett avtal eller kvitto som visar att säljaren köpt hästen. Passet ska däremot finnas där hästen finns och är alltså inte ett ägarbevis. Det är också viktigt att kontrollera om någon av parterna är näringsidkare eller om båda är privatpersoner, eftersom det styr vilken lag (köplagen eller konsumentköplagen) som gäller för avtalet. Detta är inte alltid helt enkelt att avgöra, men utgångspunkten är att om försäljningen av hästen sker inom ramen för säljarens näringsverksamhet så är det konsumentköplagen som gäller om köparen är privatperson (och begreppet ”näringsverksamhet” ska tolkas brett i detta sammanhang), i övriga fall gäller köplagen.

(Förmedlare)

__________________________________________________________________.

Om någon förmedlat köpet så är det viktigt att det framgår av avtalet. Om det skulle uppstå några problem med hästen längre fram så har en köpare som är konsument möjlighet att framställa krav mot förmedlaren enligt konsumentköplagen, men bara om säljaren är privatperson. Det är också viktigt att det framgår till vem köparen ska betala för hästen.

KÖPEOBJEKT

Hästen _______________________________________ nedan kallad ”Hästen”.

Här anges det fullständiga namnet och gärna någon form av ID-nummer på hästen. ID-numret och namnet bör jämföras med vad som är angivet i hästens pass (som alltid ska följa med hästen) och ID-numret ska även kontrolleras vid eventuell besiktning. Om Hästen som säljs är ett sto som är konstaterat dräktig, eller det finns någon risk att stoet är dräktigt bör det klargöras i avtalet vad som ska ske med fölet så att det inte uppstår några oklarheter i efterhand.

1. Överlåtelse

Säljaren överlåter och försäljer härmed till Köparen Hästen på i detta avtal angivna villkor.

1.1. Pris och betalning

Hästen överlåts för ett överenskommet pris om ______ kronor.
☐ Moms ingår med ______ kronor.
☐ Moms utgår inte på köpeskillingen.

Köpeskillingen erlägges kontant denna dag genom insättning på ______________________.

Avtalet utgår ifrån att betalningen görs i samband med att hästen hämtas och avtalet skrivs under. Om man kommer överens om en annan lösning får detta anges istället. Här är det viktigt för köparen att inte betala innan hen får hästen och för säljaren att inte lämna ifrån sig hästen innan full betalning mottagits.

Handpenning har erlagts / ska erläggas med ______ kronor den / senast den ____________________. Om Hästen vid besiktning inför tillträdet får sådan anmärkning som av den besiktande veterinären inte bedöms sakna betydelse för Hästens användning och Köparen därefter väljer att inte fullfölja köpet ska Säljaren återbetala hela handpenningen till Köparen. Om Hästen inte fått någon anmärkning vid besiktningen eller endast fått sådana anmärkningar som bedömts sakna betydelse för Hästens användning och Köparen ändå väljer att inte fullfölja köpet får Säljaren

☐ a) behålla hela handpenningen.
☐ b) behålla så stor del av handpenningen att det täcker Säljarens merkostnader och         eventuella ekonomiska skada till följd av Köparens avtalsbrott.

Om en handpenning har erlagts eller ska erläggas bör det anges här och det bör då även anges under vilka omständigheter säljaren får behålla den samt om säljaren i sådant fall får behålla hela handpenningen, eller bara tillräckligt för att täcka sin skada. Ovan finns ett exempel med två alternativ för återbetalning. Om alternativ b) väljs måste säljaren styrka sina merkostnader och eventuella ekonomiska skada och därför bör detta alternativ endast väljas om handpenningens storlek är betydande. I andra situationer kan alternativ a) vara mer lämplig, men kan justeras så att det exempelvis anges att säljaren får behålla viss del av handpenningen.

1.2. Tillträde och riskens övergång

Äganderätten till Hästen och risken för att Hästen skadas eller försämras övergår till Köparen;

  1. vid Köparens avhämtning av Hästen: I och med att transportfordonets lastlucka har stängts och låsts hos Säljaren eller på den veterinärklinik där besiktning ägt rum,
  2. vid Säljarens leverans av Hästen: När Hästens sista hov lämnat transportfordonet hos Köparen, eller
  3. för den händelse Hästen ska stå kvar hos Säljaren tillsvidare: När detta avtal är undertecknat av båda parter.

Här anges det när äganderätten och ”risken” övergår. Det enklaste är att avtalet undertecknas, betalning erläggs, hästen hämtas och äganderätten övergår samtidigt, och detta ska helst ske direkt efter genomförd besiktning, annars måste man noga tänka igenom och ange vad som ska gälla istället. Om köparen ska ha hästen på prov eller på öppet köp så bör det även anges i detalj vad som ska gälla under den tiden och vad som ska gälla tex om hästen eller eventuell utrustning skadas under denna period.

2. (Fördelning av kostnader och intäkter)

Detta stycke kan behövas om det tex finns obetalda skulder som har med hästen att göra. Detta gäller inte minst om det är en trav- eller galopphäst eftersom det kan leda till att hästen får startförbud. Om detta stycke behöver finnas med så får det utformas utifrån förutsättningarna i varje enskilt fall.

Ett exempel följer nedan:
”Samtliga kostnader hänförliga till Hästen till och med dagen innan Tillträdesdagen ska bäras av Säljaren. Säljaren har informerat Köparen om att det på Tillträdesdagen finns skulder hänförliga till Hästen. Säljaren åtar sig att lösa samtliga dessa skulder
senast den ___________________ och att ersätta Köparen för eventuella krav som kan komma att framställas mot Köparen i anledning av dessa skulder.

Från och med Tillträdesdagen övertar Köparen allt ansvar för Hästen och de kostnader som är hänförliga till Hästen, innefattande men ej begränsat till kostnader för uppstallning, foder, försäkring, veterinärvård, hovslagare, träning och tävling. Säljaren äger rätt att vidarefakturera sådana kostnader för Hästen som är hänförliga till tiden från med Tillträdesdagen till Köparen.

Eventuella vinstpengar hänförliga till tiden till och med dagen innan Tillträdesdagen tillfaller Säljaren och eventuella prispengar hänförliga till tiden från och med Tillträdesdagen tillfaller Köparen.”

3. Säljarens upplysningar

Säljaren lämnar följande upplysningar om Hästen:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________.

Se även bilaga: _____________.

Köparen godkänner härmed ovanstående upplysningar om Hästen och åtar sig att inte framställa några krav mot säljaren med anledning av de avvikelser i Hästens skick som Säljaren upplyst om ovan: __________________________________________ (Köparens signatur)

Här kan säljaren lämna upplysningar om hästen. Det kan röra allt ifrån skadehistorik och tidigare behandlingar till saker som hästen är rädd för eller sådant som kan vara problematiskt i hanteringen såsom att den kan vara svår att lasta på B-kortsbil, att den är allergisk mot något, känslig vid sedering, inte gillar spolspiltor eller att bli klippt, att den brukar bocka i samband med hoppning, att den brukar bli känslig i samband med fällning osv. Alla upplysningar som säljaren kan komma på är till nytta för köparen, men köparen ska vara medveten om att sådant som säljaren upplyst om kan köparen aldrig hävda är ett fel i efterhand. Om det behövs extra plats för upplysningar kan dessa lämnas i en bilaga som man hänvisar till. Sedan den nya konsumentköplagen trädde i kraft den 1 maj 2022 är det inte längre möjligt för näringsidkare att friskriva sig för dolda fel gentemot konsumenter. Säljaren måste istället lämna specifika upplysningar om de avvikelser i hästens skick som säljaren friskriver sig ifrån och konsumenten måste uttryckligen och separat godkänna dessa för att de ska bli gällande.

4. Säljarens garantier

Säljaren garanterar att Säljaren är ensam och oinskränkt ägare till Hästen.

Säljaren garanterar även;

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________.

I övrigt lämnar Säljaren inga garantier av vilket slag det vara må däri innefattande Hästens skick.

Här finns det en möjlighet för säljaren att lämna garantier som rör hästen. Det kan gälla alltifrån att hästen inte har något visst fel till att den presterat på en viss nivå eller att den inte är dräktig. För köparen kan det vara värt att fundera igenom om man kräver några garantier från säljaren medan säljaren ska vara väldigt försiktig med att garantera något som man inte vet helt säkert. Säljaren blir ersättningsskyldig för eventuella avvikelser från vad som garanterats. Glöm inte att ange om garantin endast gäller per tillträdesdagen eller under viss tid därefter. Exempel på situationer då garantier kan lämnas är när det inte finns möjlighet att inhämta information om hästens försäkring från försäkringsbolaget och säljaren istället kan garantera innehållet i försäkringen, eller när säljaren inte vill att köparen ska göra en viss undersökning vid en besiktning och säljaren istället är beredd att garantera att en viss skada inte föreligger.

5. Hästens användningssätt

Säljaren har använt Hästen på följande sätt och i följande discipliner;

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________.

Detta utgör ingen garanti eller utfästelse att Köparen kan nyttja Hästen på samma sätt eller i samma omfattning som Säljaren har gjort.

Hästen köps för att främst användas på följande sätt och i följande discipliner;

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________.

Följande egenskaper hos hästen är väsentliga för Köparen;

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________.

Här kan parterna med fördel ange vad hästen tidigare har använts till och vad köparen har för planer för hästen. Säljaren kan inte garantera att hästen ska prestera på samma nivå som tidigare, men det som anges här kan ändå vara till hjälp om man i efterhand behöver bedöma om det är fel på hästen eller inte. Om exempelvis köparen köper hästen i syfte att använda den i avel så behöver det ju inte vara fel på den om den inte kan användas som hopphäst.

I sista stycket finns det även möjlighet att ange egenskaper hos hästen som är väsentliga för köparen. Det kan exempelvis handla om att det ska vara en lämplig nybörjarhäst. För att en köpare ska kunna häva ett köp krävs det nämligen inte bara att det är fel på hästen utan felet måste också vara väsentligt. Genom att ange vad som är väsentligt för köparen i avtalet så kan man i bästa fall undvika en affär som aldrig borde genomföras och om det ändå skulle bli fel så kan det som anges här vara till hjälp i en framtida tvist. Observera dock att eftersom hästen är ett levande väsen går det aldrig att garantera att en häst kommer bete sig likadant hos köparen som den gjort hos säljaren. Om det däremot skulle visa sig att hästen tex inte alls varit lätt att sko, eller trygg vid uteritter ens hos säljaren trots att det angivits här så kan köparen ha möjlighet att häva köpet. Glöm inte att flera saker kan vara väsentliga!

6. Undersökningar

Kryssa i samtliga rutor som stämmer nedan:

6.1 Köparens egen undersökning:
☐ Köparen har noga undersökt Hästen själv i samband med köpet
☐ Köparen har inte noga undersökt Hästen själv i samband med köpet
☐ Köparen har på eget initiativ låtit veterinärbesiktiga Hästen enligt följande;
(ange datum, klinik/veterinär och eventuella fynd)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________.

6.2 Undersökning genomförd av Säljaren
☐ Säljaren har låtit undersöka Hästen enligt följande inför försäljningen;
(ange datum, klinik/veterinär och eventuella fynd)
__________________________________________________________________.

6.3 Säljarens uppmaning om undersökning:
☐ Säljaren har uppmanat köparen att låta undersöka Hästen enligt följande
(ange typ av undersökning)
__________________________________________________________________.
☐ Köparen har undersökt Hästen i enlighet med Säljarens uppmaning
☐ Köparen har inte undersökt Hästen i enlighet med Säljarens uppmaning

Samtliga besiktningsprotokoll från ovan angivna undersökningar ska biläggas detta avtal.

I alla hästaffärer är det en stor fördel om parterna har en samsyn kring vilka undersökningar som har gjorts och om det upptäckts några fynd i samband med dessa undersökningar. Sedan tidigare har köpare enligt köplagen undersökningsplikt och sedan den 1 maj 2022 har även konsumenter en sådan skyldighet enligt konsumentköplagen. En konsument som trots uppmaning från säljaren och utan godtagbart skäl låter bli att undersöka en häst kan inte senare åberopa fel som borde ha upptäckts vid undersökningen. Det är därför viktigt att det framgår av avtalet om parterna anser att köparen har gjort en undersökning eller inte och om säljaren har uppmanat köparen att göra några ytterligare undersökningar, samt om köparen i sådant fall följt dessa uppmaningar eller inte.

☐ 7a. Friskrivning (kan ej användas vid konsumentköp)

Hästen överlåts i befintligt skick med total friskrivning för alla synliga och dolda fel. Köparen godtar således Hästens skick och avstår med bindande verkan från alla anspråk mot Säljaren på grund av fel eller brister i Hästen av vilket slag det vara må. Köpeskillingen har fastställts med hänsyn härtill. Köparen har således ej rätt att göra gällande några som helst fel och brister i Hästen.

För det fall det vid en rättslig prövning skulle fastställas att konsumentköplagens bestämmelser ska tillämpas på köpet ska istället konsumentköplagens bestämmelser gälla mellan parterna.

Behovet av eventuella friskrivningar är något som framförallt alla säljare av hästar bör fundera kring. Ovan anges ett exempel på hur en friskrivningsklausul kan se ut. En så pass generell friskrivning ska dock påverka priset på hästen och det kan vara en god idé för både säljaren och köparen att fundera på hur mycket en friskrivning är värd i rena pengar. Sedan den nya konsumentköplagen trädde i kraft den 1 maj 2022 är det inte längre möjligt för näringsidkare att friskriva sig gentemot konsumenter. Däremot kan parterna särskilt avtala om specifika avvikelser i hästens skick. I den här avtalsmallen görs det lämpligen i avsnitt 3.

8. (Reklamation)

Reklamerar Köparen inte inom sex månader från Tillträdesdagen, förlorar Köparen, om inte annat följer av garanti eller liknande utfästelse, rätten att åberopa felet. Fel som upptäcks efter denna reklamationsfrist anses således ej utgöra fel som åvilar Hästen per Tillträdesdagen och får ej åberopas av Köparen.

Den här klausulen finns med i vissa avtal men inte andra. Man ska vara medveten om att en konsument alltid har rätt att reklamera inom skälig tid från att hen upptäckt felet, givet att det inte gått mer än tre år från köpet. För en konsument anses en reklamation alltid ha skett inom ”skälig tid” om den gjorts inom två månader från att felet upptäcktes. En garanti kan också sträcka sig längre än tre år. Syftet med den här klausulen är alltså främst att begränsa säljarens ansvar enligt köplagen för dolda fel som upptäcks senare än sex månader efter köpet. Om köparen går med på en reklamationsfrist så bör det återspeglas i priset.

9. Försäkring

Det åligger Köparen att inför överlåtelsen undersöka hur Hästen är försäkrad samt överta försäkringen per Tillträdesdagen. Säljaren åtar sig att medverka till detta. Köparen förbinder sig vidare att inte säga upp eller sänka försäkringsbeloppen i Hästens försäkring under de sex första månaderna efter Tillträdesdagen.

Den här klausulen är viktig, men finns inte alltid med i köpavtal rörande hästar. Om man vill undvika en tvist i framtiden så bör Säljaren ge Köparen rätt att få ut all information om hur hästen är försäkrad, inklusive eventuell skadehistorik och reservationer, innan köpet. Köparen bör även ta reda på hur länge hästen varit försäkrad på det sättet eftersom det kan ha stor betydelse för möjligheten att få försäkringsersättning för skador som kan anses ha sitt ursprung i tiden innan försäkringen tecknades eller försäkringsbeloppet höjdes. Köparen bör även förbinda sig att inte säga upp eller sänka försäkringen, i vart fall inte under de första sex månaderna efter köpet, eftersom det under denna period är störst risk att något väsentligt fel visar sig som gör att köparen vill häva köpet. Om försäkringen har sagts upp eller sänkts och köpet sedan hävts står säljaren kvar med en annan försäkring på hästen än vad hen hade innan köpet.   

10. (Meddelanden)

Meddelanden skall skickas med bud, rekommenderat brev eller e-post till i avtalet eller av part senare meddelad adress. Meddelandet skall anses ha kommit mottagaren tillhanda;

  1. om avlämnat med bud: vid överlämnandet,
  2. om avsänt med rekommenderat brev: 3 bankdagar efter avlämnande för postbefordran.
  3. om avsänt med e-post: vid den tidpunkt då mottagaren bekräftat mottagandet.

Adressändring skall meddelas part på sätt föreskrivs i denna bestämmelse.

Den här klausulen är väldigt praktisk om man väl skulle hamna i en tvist eftersom den reglerar hur parterna ska kommunicera med varandra. Om man inte har med denna klausul så finns det risk att mottagaren av tex en reklamation påstår att hen aldrig har fått någon reklamation och det kan sluta med att man måste anlita en delgivningsman för att känna sig riktigt säker på att reklamationen har kommit fram i rätt tid. En nackdel med att ta med klausulen är å andra sidan att parterna blir lite begränsade i hur de kan kommunicera och att det kan uppstå tvist om ifall ett meddelande som skickats tex via sms eller sociala medier är ett giltigt meddelande enligt avtalet. Det är en smaksak och lite beroende på situationen om man bör ta med detta eller inte. Med en utländsk motpart skulle jag absolut vilja föreslå att den tas med. Om den tas med får man dock inte glömma att meddela adressändring (även e-post) till motparten så länge det kan vara aktuellt (dvs minst tre år eller så länge eventuella garantier sträcker sig om det är ett konsumentköp).

11. (Övrigt)

Här kan man vid behov ta upp övriga frågor som inte passar in någon annanstans i avtalet. Ett exempel på detta kan vara om parterna är överens om (eller säljaren kräver att köparen går med på) att konsumentköplagens presumtionsregel avseende fel inte ska gälla.

12. Fullständigt avtal, samt ändringar och tillägg

Detta avtal reglerar samtliga frågor rörande överlåtelsen av Hästen till Köparen och ersätter alla tidigare muntliga och skriftliga överenskommelser. Eventuella upplysningar som Säljaren lämnat rörande Hästen inför köpet ska dock vara bindande för Säljaren. Ändringar och tillägg till detta avtal ska avfattas skriftligen och undertecknas av båda parter för att vara gällande.

Denna klausul är viktig eftersom den släcker ut alla tidigare diskussioner som varit exempelvis muntligen eller per sms eller mail gällande hästen. När avtalet väl har skrivits under kan alltså inte den ena parten hävda att det finns någon annan överenskommelse vid sidan av det här avtalet. Ett viktigt undantag är dock att säljaren ändå är bunden av de upplysningar som säljaren lämnat rörande hästen exempelvis i en annons eller i samband med provridning.

13. Tvister

Tvister i anledning av detta avtal skall avgöras av allmän domstol. Svensk lag skall tillämpas på avtalet.

Den här klausulen är ofta den man lägger minst vikt vid när man ingår ett avtal, men den är ändå viktig. Utgångspunkten om inget har avtalats är att en tvist ska avgöras vid allmän domstol och att stämningsansökan ska ges in till den domstol där svaranden (alltså den som inte stämmer) har sin hemvist. Om parterna bor långt ifrån varandra kan det vara värt att fundera på om man inte ska mötas på mitten istället, eller exempelvis i Stockholm där det även finns många advokater att välja på. Det går också att avtala om att tvisten ska avgöras av tingsrätt som första och enda instans, eller att detta ska gälla om tvisten gäller upp till ett visst angivet belopp. Det är också möjligt att avtala om skiljeförfarande som är ett privat och sekretessbelagt tvistlösningsforum (mer information om skiljeförfarande vid Stockholms handelskammare kan läsas här; www.chamber.se) eller något helt annat sätt som tvisten ska lösas på. Om ena parten befinner sig utomlands är det också mycket lämpligt att fundera över vilket lands lag som ska gälla. Allt som skrivits i detta avtal utgår från att det är svensk rätt som ska tillämpas.

___________________________________

Detta avtal har upprättats i två original varav parterna erhållit varsitt.

Ovanstående är en standardskrivning som oftast används för att avsluta ett avtal. Tanken är god att parterna möts och skriver under avtalet i två exemplar och tar med sig varsitt hem. I praktiken går det dock inte alltid till på det sättet, och ibland kan det vara bra att istället skriva hur avtalet faktiskt ingås. Här nedan följer ett exempel på hur jag ibland skriver i avtal som jag upprättar;

Detta avtal har upprättats genom att Säljaren undertecknat avtalet och skickat en inskannad kopia till Köparen som skrivit ut och undertecknat den inskannade kopian samt skickat denna till Säljaren. Parterna har för avsikt att utväxla originalexemplar av avtalet men detta är inte en förutsättning för avtalets giltighet.

_______________________________
Ort, datum                                                                                 

För Säljaren                                                         

________________________________
[Namn]                

_______________________________
Ort, datum                                                                                                             

För Köparen                                                      

________________________________
[Namn]                                                                   


Här signerar parterna eller deras ställföreträdare eller ombud avtalet. Det är viktigt att kontrollera att den som skriver under avtalet är behörig att företräda den som är part i avtalet. Eventuell förmedlare bör också läggas till här, eller skriva under avtalet för säljarens räkning och med en notering om att det är förmedlaren som undertecknat, tex ”[Namn] (förmedlare)”.

Efter förlaga från Hästadvokaten
(www.hästadvokaten.se)

%d bloggare gillar detta: