Fodervärdsavtal häst

(version 211012)

Den kursiverade texten i detta dokument är anvisningar som ska raderas innan avtalet skrivs ut och signeras. Vissa rubriker är angivna inom parentes eftersom de inte alltid är nödvändiga. Även dessa parenteser ska raderas i den slutliga versionen av avtalet.

Denna version av avtalet är tänkt att användas till alla typer av hästar och oavsett om parterna är näringsidkare eller konsumenter. Avtalet kan användas när det är fråga om delfoder och när hästen står kvar hos hästägaren, men kan då behöva anpassas lite mer. Avtalet ska däremot inte användas när en hästägare lämnar en häst för utbildning/försäljning till en näringsidkare. Observera att avtalet kräver anpassning till den specifika situationen inför varje köp.

PARTER

Hästägare

____________________________________________________, nedan kallad ”Hästägaren”.
Namn, org.nummer/pers.nummer, adress, e-post och telefon

Fodervärd

____________________________________________________, nedan kallad ”Fodervärden”.
Namn, org.nummer/pers.nummer, adress, e-post och telefon

Hästägaren och Fodervärden kallas nedan gemensamt för ”Parterna” och individuellt för ”Part”.

Här ska parterna anges. Ange även adress, e-post och telefonnummer. Det är viktigt att kontrollera att det verkligen är ägaren till hästen som skriver på avtalet som hästägare. Ägaren till hästen bör kunna visa upp någon form av registreringshandlingar och/eller ett avtal eller kvitto som visar att hen köpt hästen. Passet ska däremot finnas där hästen finns och är alltså inte ett ägarbevis.

1         Avtals- och uppsägningstid mm

1.1         Avtalstyp och uppsägningstid

[ ] Tidsbegränsat avtal
Hästen ska vara i Fodervärdens vård från och med den *** till och med den *** Avtalet förlängs automatiskt med *** månader i taget om uppsägning ej skett senast *** månader före avtalsperiodens utgång.

[ ] Tillsvidareavtal
Hästen ska vara i Fodervärdens vård tills vidare. Båda Parter har en uppsägningstid om *** månader.

1.2        Överlämnande och återlämnande

1.2.1.           Överlämnande

Vid överlämnandet av Hästen och Utrustningen till Fodervärden ska;

[ ] Hästägaren lämna Hästen och Utrustningen till Fodervärden på följande adress *** och *** ska stå för kostnaden.

[ ] Fodervärden hämta Hästen och Utrustningen på följande adress *** och *** ska stå för kostnaden.

[ ] *** anlita en transportör som ska lämna Hästen och Utrustningen på följande adress *** och *** ska stå för kostnaden.

1.2.2.        Återlämnande

Vid återlämnandet av Hästen och Utrustningen till Hästägaren ska, om inget annat överenskommes mellan Parterna;

[ ] Hästägaren hämta Hästen och Utrustningen på följande adress *** och *** ska stå för kostnaden.

[ ] Fodervärden lämna Hästen och Utrustningen på följande adress *** och *** ska stå för kostnaden.

[ ] *** anlita en transportör och som ska hämta Hästen och Utrustningen på följande adress *** och *** ska stå för kostnaden.

Här ska det anges om avtalet ska gälla under en viss period eller tills vidare, samt vilken uppsägningstid som ska gälla. Anpassa texten så att den passar er situation. Det är också fullt möjligt att avtala om olika uppsägningstid för hästägaren respektive fodervärden. Vidare bör det anges hur överlämnandet och återlämnandet av hästen och utrustningen ska gå till och vem som ska stå för kostnaden.

2       Förtida uppsägning

2.1        Hästägarens förtida uppsägning

Oavsett om avtalet är tidsbegränsat eller gäller tills vidare äger Hästägaren rätt att omedelbart säga upp avtalet och på egen bekostnad hämta Hästen om Hästägaren får kännedom om att Fodervärden har brutit eller har för avsikt att bryta detta avtal på ett sätt som riskerar att allvarligt äventyra Hästens hälsa eller välfärd. Om Hästägaren hämtar Hästen med stöd av denna klausul ska Hästägaren, inom 7 dagar från hämtandet av Hästen, presentera ett underlag för Fodervärden som utvisar att Hästägaren hade anledning att anta att Fodervärden hade brutit eller hade för avsikt att bryta mot avtalet på nyss angivet sätt. Om så sker ska Hästägarens uppsägning av avtalet betraktas som giltig. För att Hästägaren ska ha rätt till skadestånd eller ersättning för kostnader för det påstådda avtalsbrottet krävs det härutöver att förutsättningarna i avsnitt 6 är uppfyllda. I annat fall övergår ansvaret för alla kostnader som är förenade med Hästen på Hästägaren i och med hämtningen av Hästen och Hästägaren ska sålunda ersätta Fodervärden för sådana kostnader för Hästen som Fodervärden i sin tur inte kan undvika under resterande avtalstid (om avtalet gäller på viss tid) eller ordinarie uppsägningstid (om avtalet gäller tills vidare).

För det fall Hästägaren inte inom ovan angiven tid uppvisar ett underlag för Fodervärden som utvisar att Hästägaren hade anledning att anta att Fodervärden hade brutit eller hade för avsikt att bryta mot avtalet på ett sätt som riskerar att allvarligt äventyra Hästens hälsa eller välfärd är uppsägningen ogiltig. Hästägaren ska då omgående och på egen bekostnad återlämna Hästen till Fodervärden om Fodervärden så önskar. Hästägaren ska även utge ersättning till Fodervärden motsvarande 200% av stallhyran och Fodervärdens övriga fasta kostnader för Hästen under perioden från den dag då Hästen hämtades till den dag då Hästägaren erbjuder sig att återlämna Hästen. Ersättningen ska dock aldrig understiga 10.000 kronor.

Syftet med denna klausul är att ge hästägaren den trygghet som det innebär att omedelbart kunna avbryta samarbetet med fodervärden om hästägaren får anledning att tro att hästen far illa eller riskerar att ta skada. Ett typexempel på sådan situation kan vara att en stallägare, stallkamrat, veterinär, hovslagare, tränare eller annan hör av sig till hästägaren och berättar att hästen inte verkar må bra, eller att fodervärden har planer på att göra något som hen befarar att hästägaren inte skulle tillåta. Hästägaren får alltså en möjlighet att agera redan på en mycket svag bevisning som kanske inte skulle varit tillräcklig för att kräva skadestånd av fodervärden. För att undvika att hästägaren missbrukar denna makt finns det dock en bestämmelse om att hästägaren måste visa underlag på att oron var befogad och om så inte sker blir hästägaren ersättningsskyldig gentemot fodervärden.

2.2        Fodervärdens förtida uppsägning

Oavsett om avtalet är tidsbegränsat eller gäller tills vidare äger Fodervärden rätt att med beaktande av 14 dagars uppsägningstid säga upp avtalet till följd av Hästägarens avtalsbrott. Om Hästägaren vidtar rättelse inom 7 dagar ska dock avtalet fortsätta att gälla. Vid förtida uppsägning på grund av Hästägarens avtalsbrott ska Hästägaren ersätta Fodervärden för sådana kostnader för Hästen som Fodervärden inte kan undvika under resterande avtalstid (om avtalet gäller på viss tid) eller ordinarie uppsägningstid (om avtalet gäller tills vidare).

Detta stycke handlar om förtida uppsägning från fodervärdens sida. Det kan bli aktuellt om hästägaren exempelvis inte löser gamla skulder hänförliga till hästen, eller inte betalar försäkringen eller den eventuella ersättning som ska utgå enligt avtalet. Längden på uppsägningstiden och möjligheten att vidta rättelse inom viss tid kan justeras vid behov.

2.3        Förtida uppsägning till följd av försäljning

[ ] Hästägaren äger rätt att sälja Hästen under avtalstiden. Vid försäljning ska en uppsägningstid från Hästägarens sida om *** veckor gälla.

[ ] Hästägaren äger inte rätt att sälja Hästen under avtalstiden.

[ ] Om Hästägaren önskar sälja Hästen under avtalstiden ska Fodervärden ha rätt att
[ ] Köpa Hästen till det pris som Hästägaren är beredd att sälja Hästen till annan för.
[ ] Köpa Hästen för *** kronor.

[ ] Om Hästägaren säljer Hästen under avtalstiden eller inom tre (3) månader efter återlämnandet ska Fodervärden erhålla ersättning med *** procent av den del av köpeskillingen som överstiger *** kronor.

Detta avsnitt handlar om huruvida hästägaren äger rätt att avbryta samarbetet i förtid på grund av att hästen säljs och om fodervärden i sådant fall ska ha en förköpsrätt eller inte. Om syftet med fodervärdsupplägget är att hästen ska komma i bättre skick inför en försäljning kan det även vara rimligt att fodervärden får rätt till den värdeökning som fodervärden åstadkommit på hästen.

2.4        Förtida uppsägning till följd av dödsfall/avlivning

Om Hästen förolyckas eller måste avlivas på grund av skada eller sjukdom upphör avtalet automatiskt att gälla. Ingen av Parterna har rätt till någon ersättning på grund av avtalets förtida upphörande i sig.

Detta avsnitt anger kort och gott att om hästen avlivas eller dör så upphör avtalet att gälla och att ingen av parterna har någon skyldighet att ersätta den andra parten för detta i sig. Om fodervärden däremot skulle vara ansvarig för dödsfallet träder naturligtvis avsnitt 6 in.

3        Hästen

3.1         Identitet

Hästen ***, ***, nedan kallad ”Hästen”.

Här anges det fullständiga namnet och gärna någon form av ID-nummer på hästen. ID-numret och namnet bör jämföras med vad som är angivet i hästens pass (som alltid ska följa med hästen) och ID-numret ska även kontrolleras vid eventuell besiktning. Om hästen är ett sto som är konstaterat dräktig, eller det finns någon risk att stoet är dräktigt bör det klargöras i avtalet vad som ska ske med fölet så att det inte uppstår några oklarheter i efterhand.

3.2        Försäkring

Hästen är försäkrad i [försäkringsbolag], försäkringsnummer [försäkringsnummer]. Hästens är försäkrad till ett livvärde om *** kronor och veterinärvårdsförsäkringen gäller till ett belopp om *** kronor per ***-dagarsperiod med en fast självrisk om *** kronor och en rörlig självrisk om *** procent. Hästägaren får inte ändra försäkringen under avtalstiden utan Fodervärdens skriftliga medgivande. Hästen har följande reservationer på försäkringen ***.

Uppgifter om hästens försäkring bör anges dels för att fodervärden ska kunna nyttja försäkringen, dels för att fodervärden ska känna till sitt eget ansvar för självrisk och överskjutande belopp. Min rekommendation är att hästägaren står kvar på försäkringen under fodervärdsperioden, även om parterna kan komma överens om att fodervärden står för kostnaden. Oavsett vem som står för kostnaden är det dock rimligt att hästägaren åtar sig att inte ändra försäkringen under avtalstiden utan fodervärdens medgivande, eftersom det påverkar fodervärdens risk.

3.3        Utrustning

Följande utrustning, nedan kallad ”Utrustningen”, medföljer och utrustningens skick har dokumenterats med fotografier som bifogas detta avtal;

  • Hästens pass
  • ***

Utrustningen är försäkrad/ska försäkras enligt följande *** och Fodervärden ansvarar för att förvara utrustningen i enlighet med försäkringsvillkoren.

Det är viktigt att dokumentera vilken utrustning som följer med hästen och i vilket skick utrustningen är. Detta för att kunna avgöra om utrustningen skadats (utöver normalt slitage) hos fodervärden och även för att kunna bocka av att allt lämnas tillbaka. Det är också viktigt att kontrollera i vilken mån hästägarens eller fodervärdens befintliga försäkringar täcker skador på och stöld av utrustning och vilka villkor försäkringsbolaget ställer på exempelvis lås, samt vid behov komplettera befintliga försäkringar. Det bör anges i avtalet vilka försäkringar som finns eller ska tecknas av respektive part.

3.4        Hästens status och skadehistorik

3.4.1        Skador, behandlingar och övriga upplysningar

Hästen har följande kända skador: ***

Hästen har behandlats av veterinär, kiropraktor eller equiterapeut enligt följande: ***

Hästens skick vid tidpunkten för överlämnandet framgår vidare av bifogade fotografier/filmer.

Övriga upplysningar om Hästen som Fodervärden bör känna till: ***

Här ska parterna ange i vilket skick hästen är vid tidpunkten för överlämnandet. Eventuella skador, sjukdomar, avvikelser i hull, och annat bör dokumenteras med fotografier och journalkopior. Övriga upplysningar kan röra allt ifrån saker som hästen är rädd för eller sådant som kan vara problematiskt i hanteringen såsom att den kan vara svår att lasta på transport/B-kortsbil, att den är allergisk mot något, känslig vid sedering, inte gillar spolspiltor eller att bli klippt, att den brukar bocka i samband med hoppning, att den brukar bli känslig i samband med fällning osv. Om det behövs extra plats för upplysningar kan dessa lämnas i en bilaga som man hänvisar till.

3.4.2       Hästens utbildnings- och tävlingsnivå

Hästen är van vid följande aktiviteter samt utbildad och tävlad enligt följande:

[ ] Dressyr: utbildad t.o.m. *** tävlad t.o.m. ***

[ ] Hoppning: utbildad t.o.m. *** tävlad t.o.m. ***

[ ] Fälttävlan: utbildad t.o.m. *** tävlad t.o.m. ***

[ ] Sportkörning: utbildad t.o.m. *** (ange även om hästen är van att gå enbet/par/fyrspann) tävlad t.o.m. ***

[ ] Brukskörning: utbildad t.o.m. *** tävlad t.o.m. ***

[ ] Distans: utbildad t.o.m. *** tävlad t.o.m. ***

[ ] Parasport: utbildad t.o.m. *** tävlad t.o.m. *** (ange vana vid ramper, lifter, rullstolar och andra hjälpmedel)

[ ] WE: utbildad t.o.m. *** tävlad t.o.m. ***

[ ] Voltige: utbildad t.o.m. *** tävlad t.o.m. ***

[ ] Reining: utbildad t.o.m. *** tävlad t.o.m. ***

[ ] Mounted Games: utbildad t.o.m. *** tävlad t.o.m. ***

[ ] Island: ***

[ ] Trav: ***

[ ] Galopp: ***

[ ] Löshoppningsvana: ***

[ ] Uteritter: *** (ange om hästen är van att ridas ut ensam eller i grupp och hur den brukar reagera på trafik, vilt osv)

[ ] Frihetsdressyr/trickträning: ***

[ ] Annat: ***

Här ska hästägaren ange hästens utbildningsnivå/vana inom olika grenar/aktiviteter samt i vilka grenar hästen har tävlats. De grenar/aktiviteter som inte är aktuella kan raderas eller ersättas med en kortare mer sammanfattad information som t.e.x: ”Hästen har uteslutande tränats för tävling i dressyr, men hoppas regelbundet upp till 80 cm och hästen har varit med på enstaka terrängträningar med sin medryttare där hästen visat sig […]. Hästen är tömkörd i alla gångarter, men inte inkörd.” Kom ihåg att det är minst lika viktigt att ange vad hästen inte kan som att ange vad den kan.

4       Fodervärdens åtaganden

4.1        Veterinärvård och andra behandlingar

Fodervärden är skyldig att utan dröjsmål informera Hästägaren om Hästen skadas, drabbas av sjukdom eller beteendestörning eller om Hästens allmäntillstånd försämras.

Fodervärden får utan Hästägarens skriftliga medgivande låta behandla Hästen enligt följande;

[ ] Icke akut veterinärvård (ange eventuella krav på vilken veterinär som får anlitas)

[ ] Kastrering (ange eventuella krav på hur och när kastreringen ska göras)

[ ] Equiterapeut (ange eventuella krav på vilken equiterapeut som får anlitas)

[ ] Kiropraktor (ange eventuella krav på vilken kiropraktor som får anlitas)

[ ] Massör (ange eventuella krav på vilken massör som får anlitas)

[ ] Tandläkare (ange eventuella krav på vilken tandläkare som får anlitas)

[ ] Annat ***

Oavsett vad som anges ovan är dock Fodervärden alltid skyldig att tillkalla veterinär vid akuta sjukdomstillstånd, och har, i fall då hästägaren inte kunnat informeras i tid, rätt att fatta beslut hänförliga till hästens hälsa och välmående. Kostnaden för sådana veterinärbesök ska bäras av ***.

I vilken mån hästägaren vill och ska besluta om olika behandlingar beror mycket på situationen och de inblandade parterna. Om det är fråga om ett avtal som är tänkt att löpa under en lång tid och en häst med ett lägre ekonomiskt värde kanske det bara är onödigt betungande för hästägaren att behöva ta den här typen av beslut och onödigt besvärligt för fodervärden att behöva kontakta hästägaren vid varje tillfälle. Om det är fråga om en mer värdefull häst och/eller ett avtal på kortare tid kanske hästägaren vill ha desto mer inflytande. Diskutera igenom detta och fyll i ovan eller formulera något som passar för just er situation.

4.2        Skoning, kontroller och utrustning

Hästen har tidigare skotts på följande sätt och med följande intervall: ***. Hos Fodervärden ska Hästen skos minst var *** vecka. Hästägaren har följande krav på den hovslagare som anlitas: ***. Om Hästen får en tappsko får dock Fodervärden låta valfri person med tappskokompetens slå på en sko i avvaktan på ordinarie skoning.

[Eventuella överenskommelser om användning av broddar].

[Eventuella överenskommelser om att hästen ska vara barfota eller använda barfotaboots].

Hästen avmaskades senast den: [datum]. Fodervärden ska genomföra träckprov varje vår och höst samt på veterinärs inrådan, och avmaska enligt veterinärs rekommendation.

Hästen vaccinerades mot hästinfluensa senast den: [datum] och ska hos Fodervärden vaccineras var ****** månad.

Hästen vaccinerades senast mot stelkramp den: [datum] och ska hos Fodervärden vaccineras var ****** månad eller på veterinärs inrådan.

Hästen vaccinerades senast mot botulism den: [datum] och ska hos Fodervärden vaccineras var ******månad.

Hästens tänder kontrollerades senast den: [datum] och ska hos Fodervärden kontrolleras var ****** månad. Hästägaren har följande krav på den tandläkare som anlitas: ***.

Hästens sadel kontrollerades senast den: [datum] och ska hos Fodervärden kontrolleras minst var *** månad. Andra ändringar på sadeln än toppstoppning kräver Hästägarens skriftliga medgivande. Fodervärden [får / får inte] använda en egen sadel till Hästen utan Hästägarens skriftliga medgivande.

Hästen ska minst var *** månad genomgå hälsokontroll hos veterinär. Fodervärden åtar sig att följa de rekommendationer som den anlitade veterinären lämnar i samband därmed. Hästägaren har följande krav på den veterinär som anlitas: ***.

Hästen ska vara utrustad med följande utrustning vid följande aktiviteter ***.

Även om det anges i avtalet att fodervärden ska sköta och hantera hästen på ett sätt som kan förväntas av en normalt aktsam hästägare kan det visa sig att parterna har väldigt olika uppfattning om vad detta innebär. Vissa hästägare kanske anser att det är fullt tillräckligt att kontrollera sadeln vartannat år, medan andra anser att den bör kontrolleras minst en gång per halvår, och en hästägare kanske aldrig har vaccinerat mot botulism medan en annan skulle bli väldigt upprörd om det inte gjordes. Allt kan såklart inte detaljstyras genom ett avtal, men det kan ändå vara bra att diskutera igenom dessa frågor och om hästägaren har vissa förväntningar på vaccinationer och användande respektive kontroller av utrustning mm är det bra att vara väldigt konkret för att undvika konflikter längre fram.

4.3        Stall och hage

Det är viktigt att fodervärden är medveten om vilka förväntningar hästägaren har på stall och hagar eller lösdrift. Vilken nivå av kontroll hästägaren vill ha skiljer sig dock mycket åt från fall till fall och det är svårt att skriva en avtalstext som passar alla. Jag har skrivit några exempel nedan som ni kan använda som utgångspunkt för era diskussioner. De olika exemplen kan anpassas, justeras eller slås ihop på lämpligt sätt.

Exempel 1:
Hästen ska hos Fodervärden [gå på lösdrift som har godkänts av Hästägaren] / [stå på box nattetid och vistas i hage dagtid. Hästägaren har godkänt utformningen av den box och hage som Hästen kommer nyttja (bifoga bilder vid behov). Fodervärden [äger rätt / äger inte rätt] att byta till likvärdig box och hage utan Hästägarens godkännande]. Hästen ska vistas i hage ****** timmar per dag. Hästen [får / får inte] släppas på bete sommartid utan Hästägarens godkännande. Boxen ska förses med minst *** cm strö och följande typer av strö får användas: ***.

Exempel 2:
Fodervärden ska hålla Hästen [i ett stall] / [på en lösdrift] som uppfyller samtliga tillämpliga lagar, förordningar och föreskrifter.

Exempel 3
Fodervärden ska stalla upp Hästen i stallet ***. Fodervärden har inte rätt att byta stall utan Hästägarens medgivande.

4.4       Användningsområden

Fodervärden får använda Hästen på följande sätt:

[ ] Dressyr

[ ] Hoppning

[ ] Fälttävlan

[ ] Sportkörning

[ ] Brukskörning

[ ] Distans

[ ] Parasport

[ ] WE

[ ] Voltige       

[ ] Reining      

[ ] Mounted Games    

[ ] Island         

[ ] Trav

[ ] Galopp       

[ ] Löshoppning         

[ ] Uteritter                

[ ] Frihetsdressyr/trickträning

[ ] Lektionsverksamhet          

[ ] Uthyrning                          

[ ] Annat

[ ] Tävling

[ ] Tävling

[ ] Tävling

[ ] Tävling

[ ] Tävling

[ ] Tävling

[ ] Tävling

[ ] Tävling

[ ] Tävling

[ ] Tävling

[ ] Tävling

[ ] Tävling

[ ] Tävling

[ ] Tävling

Kommentar:

Kommentar:

Kommentar:

Kommentar:

Kommentar:

Kommentar:

Kommentar:

Kommentar:

Kommentar:

Kommentar:

Kommentar:

Kommentar:

Kommentar:

Kommentar:

Kommentar:

Kommentar:

Kommentar:

Kommentar:

Kommentar:

Kommentar:

[ ] Fodervärden har endast rätt att vid ovanstående aktiviteter transportera Hästen *** km enkel resa utan särskilt medgivande från Hästägaren.

[ ] Hästägaren har följande särskilda krav vid övernattning med Hästen i samband med ovanstående aktiviteter ***.

[ ] Fodervärden har endast rätt tävla Hästen upp till *** nivå.

[ ] Fodervärden har endast rätt att delta i aktiviteter i Sverige.

[Ange eventuella begränsningar i omfattning av aktiviteter, tex att Hästen får hoppa max en gång per vecka och max på en viss höjd, att den högst får gå två lektioner per dag, att den ska vila en dag per vecka osv. Detta kan även anges som kommentar under respektive aktivitet.]

Det är viktigt att parterna har en samsyn kring hur och i vilken omfattning hästen får användas. Detta behöver inte specificeras i en lista utan går bra att skriva som fritext, men använd gärna ovanstående lista som en checklista när ni diskuterar igenom vad hästen får och inte får göra.

4.5        Annans användning av Hästen

Ange här om hästägaren har några särskilda krav vad gäller vem som får rida/köra/hantera hästen. Det kan handla om att fodervärden endast får låta en annan person i taget rida hästen regelbundet, att fodervärdens tränare får eller inte får rida hästen i utbildningssyfte, eller att hästägaren vill sätta en viktgräns på eventuella ryttare. Kontakta mig om ni behöver hjälp med att formulera en lämplig text.

5       Ekonomi

5.1         Ersättning

[ ] Någon ekonomisk ersättning ska inte utges av någon av Parterna.

[ ] Ekonomisk ersättning ska utgå till Hästägaren med *** kr förskottsvis per månad.

[ ] Ekonomisk ersättning ska utgå till Fodervärden med *** kr förskottsvis per månad.

[ ] Moms tillkommer utöver ersättningen med *** kr per månad.

Här väljer ni lämplig ruta beroende på om någon av parterna ska få någon ekonomisk ersättning eller inte, och glöm inte att kryssa i rutan för moms om det tillkommer.

5.2        Fördelning av prispengar och intäkter

Eventuella prispengar, hederspriser och andra intäkter hänförliga till tiden till och med dagen innan Hästen övergår i Fodervärdens vård tillfaller Hästägaren och eventuella prispengar, hederspriser och andra intäkter hänförliga till tiden från och med den dag då Hästen övergår i Fodervärdens vård ska fördelas enligt följande;

[ ] Samtliga prispengar, hederspriser och intäkter tillfaller Fodervärden.

[ ] Samtliga prispengar, hederspriser och intäkter tillfaller Hästägaren.

[ ] Prispengar och andra vinster ska fördelas så att Hästägaren erhåller *** procent och Fodervärden erhåller *** procent.

[ ] Innan fördelningen enligt ovan görs ska avdrag göras för Fodervärdens kostnader för: ***.
Om hästen ska tävla eller delta i en intäktsbringande verksamhet är det viktigt att diskutera igenom hur priser och intäkter ska fördelas. Anpassa gärna texten så att den passar för er situation.

5.3        Fördelning av kostnader

Samtliga kostnader hänförliga till Hästen till och med dagen innan Hästen kommer i Fodervärdens vård ska bäras av Hästägaren.

(Hästägaren har informerat Fodervärden om att det finns skulder hänförliga till Hästen. Hästägaren åtar sig att lösa samtliga dessa skulder senast den *** och att ersätta Fodervärden för eventuella krav som kan komma att framställas mot Fodervärden i anledning av dessa skulder.)

Från och med den dag då Hästen kommer i Fodervärdens vård övertar Fodervärden följande kostnader som är hänförliga till Hästen;

[ ] Samtliga kostnader

[ ] Samtliga kostnader förutom kostnad för försäkring

[ ] Samtliga kostnader förutom följande;
[ ] Uppstallning
[ ] Foder
[ ] Försäkring
[ ] Veterinärvård (självrisk och kostnader som ej ersätts av försäkring)
[ ] Behandling av equiterapeut/kiropraktor/massör/***
[ ] Hovslagare
[ ] Träning
[ ] Tävling
[ ] Vaccination
[ ] Avmaskning
[ ] ***

[ ] Endast följande kostnader;
[ ] Uppstallning
[ ] Foder
[ ] Försäkring
[ ] Veterinärvård (självrisk och kostnader som ej ersätts av försäkring)
[ ] Behandling av equiterapeut/kiropraktor/massör/***
[ ] Hovslagare
[ ] Träning
[ ] Tävling
[ ] Vaccination
[ ] Avmaskning
[ ] ***

Det vanligaste är att en fodervärd står för alla eller merparten av kostnaderna för en häst man har på foder, men det behöver inte alltid vara så. Det viktigaste är att parterna har klart för sig vad som gäller och är överens om vem som ska stå för vad. Välj det alternativ och de underalternativ som passar för er situation, eller anpassa texten så att den överensstämmer med vad ni kommer överens om. Stycket inom parentes som handlar om skulder kan strykas om det inte är tillämpligt.

6       Parternas ansvar för Häst och Utrustning

Denna klausul kan se olika ut från avtal till avtal och mitt förslag nedan ska ses just som ett förslag som jag anser kan passa bra i många situationer. I korthet innebär mitt förslag att fodervärden inte behöver ersätta hästägaren för något slitage så länge fodervärden följer detta avtal och är normalt försiktig. Anledningen till detta är att utrustningen skulle ha slitits även om hästen hade stått kvar hos hästägaren. En svårare fråga är vem som ansvarar för att köpa ny utrustning när den medföljande utrustningen slits ut eller inte passar hästen längre. Svaret på den frågan är långt ifrån självklart, men för mig är det mest naturligt att fodervärden ansvarar för att köpa ny utrustning, men också får behålla den efter avtalstiden. När det gäller benskydd och täcken och liknande är detta kanske inte den viktigaste frågan i sammanhanget, men när vi kommer till saker som en ny sadel, eller en maratonvagn, så kan det handla om ganska stora summor pengar. Det är alltså viktigt att noga prata igenom vad som ska gälla vid olika situationer och kom ihåg att mitt förslag är just bara ett förslag som jag anser vara en rimlig lösning i många (men inte alla) fall. Tveka inte att kontakta mig om ni behöver skräddarsy en lösning för just er situation.

6.1        Inledande bestämmelser

Fodervärden åtar sig att vårda Hästen och Utrustningen väl, i enlighet med detta avtal samt tillämpliga lagar, förordningar och föreskrifter och i alla avseenden sköta och hantera Hästen och Utrustningen i enlighet med vad som kan förväntas av en normalt aktsam hästägare.

6.2       Fodervärdens ansvar för skador på Häst och Utrustning

Fodervärden ansvarar inte för olyckor och normalt slitage eller förlust som uppkommer på Hästen eller Utrustningen till följd av normalt aktsam användning i enlighet med detta avtal. För skador, slitage och förluster som uppkommer till följd av brott mot detta avtal eller som annars inte kan betraktas som normalt slitage eller olyckor är Fodervärden skyldig att utge ekonomisk ersättning till Hästägaren motsvarande eventuell värdeminskning eller ersätta Utrustningen med likvärdig utrustning som ska återlämnas tillsammans med Hästen.

6.3        Bedömning av Hästens skick

För att bedöma Hästens skick vid överlämnandet till Fodervärden respektive vid återlämnandet ska Hästen besiktas både när Hästen överlämnas till Fodervärden och när den återlämnas till Hästägaren. De två besiktningarna ska om möjligt göras av samma veterinär vilken Parterna gemensamt väljer. Om veterinären som gjort den första besiktningen inte längre är i tjänst eller inte finns tillgänglig inom rimlig tid ska i stället en annan veterinär på samma klinik väljas, om Parterna inte gemensamt beslutar om något annat.

Om besiktningen i samband med återlämnandet visar att Hästen är i ett sämre skick än vid överlämnandet ska Fodervärden anses ha orsakat försämringen. Fodervärden är dock endast skyldig att utge ersättning till Hästägaren om Hästens försämrade skick har orsakats av Fodervärdens oaktsamhet eller uppsåt. Fodervärden ansvarar alltså inte för att Hästen åldrats och inte heller för skada eller sjukdom som Hästen drabbats av trots att Fodervärden varit normalt aktsam.

Om Hästens skick har förbättrats under avtalstiden äger Fodervärden inte rätt till ersättning för den eventuella värdeökning som detta kan ha medfört, om inte Parterna uttryckligen avtalat om detta.

6.4       Utrustningens skick och byte av utrustning

Fodervärdens ska tillsammans med Hästen återlämna all Utrustning i det skick det befinner sig vid tidpunkten för avtalets upphörande. Fodervärden får endast kassera Utrustning efter skriftligt medgivande från Hästägaren. Det ankommer på Hästägaren att visa att det slitage som uppkommit på Utrustningen inte är att betrakta som normalt slitage.

Utrustning som trots normal användning slitits ut, förkommit eller inte längre passar hästen under avtalstiden men som behövs för att nyttja och sköta Hästen i enlighet med detta avtal ska bytas ut av Fodervärden på Fodervärdens egen bekostnad, men behöver inte återlämnas till Hästägaren vid avtalstidens utgång. (Eventuellt byte av sadel ska dock godkännas av hästägaren innan den nya sadeln börjar användas regelbundet på Hästen.)

6.5        Parternas skadeståndsansvar för annat än Häst och Utrustning

Exempel 1:
Part som på annat sätt än ovan orsakar den andra Parten skada genom brott mot detta avtal ska ersätta den andra Parten fullt ut för dennes ekonomiska skada.

Exempel 2:
Part som bryter mot detta avtal ska på anmodan av den andra Parten utge ett vite om *** kronor för varje enskilt avtalsbrott. Om skadan överstiger vitet äger den skadelidande Parten rätt att begära ersättning för den överskjutande ekonomiska skada som avtalsbrottet orsakat.

Bestämmelserna i avsnitt 6.1-6.4 handlar endast om ansvaret för hästen och utrustningen, men det kan ju hända att någon av parterna drabbas av någon annan ekonomisk skada på grund av den andra partens avtalsbrott. Det kan exempelvis handla om krav som riktas mot den ena parten på grund av att den andra parten inte betalat sin del, eller kostnad för att hämta/lämna hästen när den andra parten inte hämtat/lämnat. Ovan finner ni två alternativa sätt att hantera detta. Antingen måste den part som drabbats av en skada bevisa skadans storlek fullt ut (exempel 1), eller så kan man avtala om ett vite som faller ut varje gång en part bryter mot avtalet och en rätt att kräva skadestånd därutöver om den verkliga skadan skulle vara högre än vitet (exempel 2). Vilket man föredrar är en smaksak, men jag gillar att använda viten eftersom det är mycket lättare att bevisa att man har rätt till ett vite än ett skadestånd, vilket i sin tur gör att parterna verkligen brukar försöka undvika att bryta mot avtalet. Det knepiga är att sätta vitet på rätt nivå så att det fungerar avhållande samtidigt som det inte är orimligt högt. I den här typen av avtal kan ofta ett fyrsiffrigt belopp vara lämpligt, men det kan också vara högre beroende på omständigheterna i det enskilda fallet.

7       (Särskilda villkor för avel)

Om avtalet gäller ett sto eller hingst som ska lånas ut för avel är det viktigt att parterna noga diskuterar igenom de särskilda villkor som ska gälla för detta. Har Hästägaren några krav när det gäller hur betäckningen ska gå till och vilka ston som får betäckas eller vilken hingst som ska väljas, vem ska stå för vad och vad ska hända om allt inte går som ni tänkt er? Vem ser till att allt pappersarbete blir korrekt och vad händer om stoet inte blir dräktigt eller om stoet eller fölet dör? Och hur länge ska stoet gå med fölet innan avvänjning? Ska Hästägaren ha förköpsrätt på fölet om Fodervärden bestämmer sig för att sälja? När ska äganderätten till fölet övergå och hur gör ni med försäkringen? Det är svårt att skriva förslag på avtalstext i den här delen, men kontakta gärna mig om ni behöver hjälp med att skräddarsy ett avtal för er specifika situation.

8       (Meddelanden)

Meddelanden skall skickas med bud, rekommenderat brev eller e-post till i avtalet eller av part senare meddelad adress.

Meddelandet skall anses ha kommit mottagaren tillhanda
1. om avlämnat med bud: vid överlämnandet,
2. om avsänt med rekommenderat brev: tre (3) bankdagar efter avlämnande för postbefordran.
3. om avsänt med e-post: vid den tidpunkt då mottagaren bekräftat mottagandet.

Adressändring skall meddelas part på sätt föreskrivs i denna bestämmelse.

I begreppen ”skriftligt medgivande” respektive ”skriftligt godkännande” ingår medgivanden och godkännanden som lämnats per e-post eller sms från de mailadresser och telefonnummer som angivits i avtalet.

Den här klausulen är väldigt praktisk om man väl skulle hamna i en tvist eftersom den reglerar hur parterna ska kommunicera med varandra. Om man inte har med denna klausul så finns det risk att mottagaren av tex en uppsägning påstår att hen aldrig har fått någon uppsägning och det kan sluta med att man måste anlita en delgivningsman för att känna sig riktigt säker på att uppsägningen har kommit fram i rätt tid. En nackdel med att ta med klausulen är å andra sidan att parterna blir lite begränsade i hur de kan kommunicera och att det kan uppstå tvist om ifall ett meddelande som skickats tex via sms eller sociala medier är ett giltigt meddelande enligt avtalet. Det är en smaksak och lite beroende på situationen om man bör ta med detta eller inte. Med en utländsk motpart skulle jag absolut vilja föreslå att den tas med. Om den tas med får man dock inte glömma att meddela adressändring (även e-post) till motparten.

9       (Övrigt)

Här kan man vid behov ta upp övriga frågor som inte passar in någon annanstans i avtalet.

10    Fullständigt avtal, ändringar och tillägg

Detta avtal reglerar samtliga frågor rörande fodervärdsöverenskommelsen och ersätter alla tidigare muntliga och skriftliga överenskommelser. Ändringar och tillägg till detta avtal ska avfattas skriftligen och undertecknas av båda parter för att vara gällande.

Denna klausul är viktig eftersom den släcker ut alla tidigare diskussioner som varit exempelvis muntligen eller per sms eller mail gällande hästen. När avtalet väl har skrivits under kan alltså inte den ena parten hävda att det finns någon annan överenskommelse vid sidan av det här avtalet.

11      Tvister

Tvister i anledning av detta avtal skall avgöras av allmän domstol. Svensk lag skall tillämpas på avtalet.

Den här klausulen är ofta den man lägger minst vikt vid när man ingår ett avtal, men den är ändå viktig. Utgångspunkten om inget har avtalats är att en tvist ska avgöras vid allmän domstol och att stämningsansökan ska ges in till den domstol där svaranden (alltså den som inte stämmer) har sin hemvist. Om parterna bor långt ifrån varandra kan det vara värt att fundera på om man inte ska mötas på mitten istället, eller exempelvis i Stockholm där det även finns många advokater att välja på. Det går också att avtala om att tvisten ska avgöras av tingsrätt som första och enda instans, alltid eller om tvisten gäller upp till ett visst angivet belopp. Det är också möjligt att avtala om skiljeförfarande som är ett privat och sekretessbelagt tvistlösningsforum (mer information om skiljeförfarande vid Stockholms handelskammare kan läsas här; www.chamber.se) eller något helt annat sätt som tvisten ska lösas på. Om ena parten befinner sig utomlands är det också mycket lämpligt att fundera över vilket lands lag som ska gälla. Allt som skrivits i detta avtal utgår från att det är svensk rätt som ska tillämpas.

___________________________________

Detta avtal har upprättats i två original varav parterna erhållit varsitt.

Ovanstående är en standardskrivning som oftast används för att avsluta ett avtal. Tanken är god att parterna möts och skriver under avtalet i två exemplar och tar med sig varsitt hem. I praktiken går det dock inte alltid till på det sättet, och ibland kan det vara bra att istället skriva hur avtalet faktiskt ingås. Här nedan följer ett exempel på hur jag ibland skriver i avtal som jag upprättar;

Detta avtal har upprättats genom att Hästägaren undertecknat avtalet och skickat en inskannad kopia till Fodervärden som skrivit ut och undertecknat den inskannade kopian samt skickat denna till Hästägaren. Parterna har för avsikt att utväxla originalexemplar av avtalet men detta är inte en förutsättning för avtalets giltighet.

_______________________________
Ort, datum                                                                                 

För Hästägaren                                                         

________________________________
[Namn]      
          

_______________________________
Ort, datum                                                                                                             

För Fodervärden                                                      

________________________________
[Namn]      
                                                             


Här signerar parterna eller deras ställföreträdare eller ombud avtalet. Det är viktigt att kontrollera att den som skriver under avtalet är behörig att företräda den som är part i avtalet.

%d bloggare gillar detta: